สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน

ผกก.พท.สกพ.

พ.ต.ท.หญิง วรรณธนา แซ่เหล้า

รอง ผกก.พท.สกพ.

ร.ต.อ.หญิง อัมพร มุทาธร

สว.พท.สกพ.

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ณภัทร สีดอกไม้

สว.พท.สกพ.

ร.ต.อ.ปฏิวัติ ไฝ่จิตร

รอง สว.พท.สกพ.

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นิจนิรันดร์ ฝั้นชัย

รอง สว.พท.สกพ.

ร.ต.ท.หญิง ธัญพิชชา หมื่นสุดตา

รอง สว.พท.สกพ.

ร.ต.ท.หญิง ธัญรัตน์ สังข์นวล

รอง สว.พท.สกพ.

ว่าที่ ร.ต.ต.เจตนิพิฐ ถนนทอง

รอง สว.พท.สกพ.

ส.ต.ต.หญิง ชฏาภรณ์ กนกแก้ว

ผบ.หมู่ พท.สกพ.

ส.ต.ต.หญิง นันทนัช พฤฒิวโรดม

ผบ.หมู่ พท.สกพ.

 

ส.ต.ท.สมภูมิ พิมศรี

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
ปฎิบัติราชการฯ ผบ.หมู่ พท.สกพ.

ส.ต.ต.หญิง วรรณา อ่อนเลิศ

ผบ.หมู่ พท.สกพ.