ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1884
พ.ต.ท.จิรายุ ประดิษฐ์สาร

เห็นด้วยครับ