ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็นสายป้องกันปราบปราม

#1867
ภ.จว.อ่างทอง

<p class=”s14″><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ภ.จว.</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>อ่างทอง</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″> มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ด</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ัง</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>นี้</span></span></p>
<p class=”s14″>​<span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>2.</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>1.1 </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>การ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>แต่งตั้ง</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น คว</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>รดูเ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>รื่องการมีผลงาน</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″> มีความรู้</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ความสามารถ </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″> </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>และมีประสบการณ์ประกอบกับอาวุโส</span></span></p>
<p class=”s14″>​<span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>2.</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>1.2 </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจ ควรมีทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ (</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>เฉพาะด้านนั้นๆ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>)</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″> จึงจะสามารถทำงานประสานกับงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>         </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>และมีประสิทธิภาพ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″> นำไปสู่ความ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพีย</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>งเพื่อ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>     </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น</span></span></p>
<p class=”s14″>​<span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>2.1.3 </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>การท</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>         </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>เป็นพนักงานสอบสวน ไม่คว</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>รนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>พ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ียงให้ผู้เ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอน</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>การสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ</span></span></p>
<p class=”s14″ style=”text-align: left;”>​<span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>2.1.4 </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับ</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่</span></span></p>
<p class=”s14″>​<span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>2.1.5 </span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>มาตรฐานกำหนด</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ควรมี</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>คุณวุฒินั</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>กเรียนนายร้อยตำรวจ หรือคุณวุฒิด้านนิติศาสตร</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>บัณฑิตมีประสบการณ์</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>ด้านงานสอบสวนและเคยดำรงตำแหน่งพนัก</span></span><span class=”s13″><span class=”bumpedFont15″>งานสอบสวนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี</span></span></p>