ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1852
ร.ต.อ.นรงฤทธิ์ ทองทวี

ควรพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน และความรู้ความสามารถและเวลาการปฏิบัติงาน ประกอบกับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ เพื่อเลื่อนไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น