ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1829
พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์

เห็นด้วย แต่ควรศึกษาให้รอบด้าน ว่าสอดคล้องกับระเบียบและกฏหมายที่ใช้ตามยุคสมัย หรือไม่