ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1828
พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์

เห็นด้วย เพื่อให้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายโดย ควรจะให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือการสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง