ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1827
พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์

เห็นด้วย เพราะตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานี ถือเป็นระดับตำแหน่งบริหารงานป้องกันปราบปราม และมีอำนาจหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน เป็นผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ , เป็นหน่วยที่มีอำนาจบริหารงานกำลังพลในระดับหนึ่ง  การที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ จึงเห็นควรที่จะต้องมีการทดสอบความรู้  และทดสอบสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ เพื่อเป็นการวัดขีดความสามารถ ว่าจะมีความพร้อมในการบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  และมีศักยภาพในการแก้ปัญหาให้หน่วย และสังคมส่วนรวมได้หรือไม่