ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1737
พ.ต.ท.ประภาส พรมคล้าย

เห็นด้วย