ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1733
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

เห็นด้วย  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปกิบัติหน้าที่ได้หลายหน้าที่