ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1731
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

ควรดูเรื่องการมีผลงาน   มีความรู้และมีประสบการณ์  ประกอบกับอาวุโส