ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1728
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

เห็นด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ทีมีความรู้ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น