ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1727
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

เห็นด้วย  ปัญหางานสอบสวนมีเรื่องขาดแคลนกำลังพล เนื่องจากไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง