ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1723
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

<p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>เห็นด้วย  และควรมีการทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจทุกๆสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม</p>