ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1721
พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

<p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>1..<span lang=”TH”>การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ</span></span></p>
<p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><span lang=”TH” style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น</span></p>
<p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>2.<span lang=”TH”>การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ</span>, </span></p>