ตอบกลับไปยัง: ขอให้ทบทวน spec61

#1705
พ.ต.ท.ประญัติ พงศ์ประยูร
  1. คุณวุฒิและประสบการณ์ ตามสเปคเดิมที่ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามได้ทำงานในภาระกิจของความเป็นตำรวจที่ผ่านมาเหมาะสมดีอยู่แล้ว และไม่ได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนแต่อย่างใด
  2. ไม่ควรนำงานสอบสวนมาควบรวมไว้ในสายงานป้องกันปราบปราม เนื่องจากมีลักษณะงาน,ภาระงานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งย่อมต้องใช้ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์ในการทำสำนวนกับการเข้าจับกุมโจรผู้ร้ายมันต่างกัน (ให้บุคลากรที่มีใจรักในงานป้องกันปราบปรามได้เติบโตในสายงานของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
  3. ตำแหน่ง  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และสารวัตรป้องกันปราบปราม หรืองานสืบสวน ,งานจราจร ไม่จำเป็นต้องผ่านงานสอบสวน หรือทดสอบความรู้ด้านการสอบสวน เพราะโดยปกตินายตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเขาไฝ่หาความรู้มาเพื่อใช้ในการบริหาร สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติกำลังพลอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะเอาความรู้ความสามารถเป็นเกนฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สายงานสอบสวนก็ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามด้วย เพราะห้วหน้างานป้องกันปราบปรามต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยการ ยุทธวิธีตำรวจ ภาวะผู้นำในการควบคุมกำลัง (ส่วนความรู้ในการทำสำนวนของสายงานป้องกันปราบปรามแทบไม่ได้ใช้เลย)
  4. การเลื่อนตำแหน่งสายงานสอบสวน ควรใช้การประเมินโดยการอบรมแล้วทดสอบและเมื่อผ่านเกณฑ์ ก็เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น สบ.๑ ,สบ.๒,สบ.๓,…..เหมือนในอดีต เพื่อให้ผู้ที่รักในสายงานได้มีโอกาสเติบโตในสายงานของตนเอง
  5. วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต หรือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  + กฏหมายอาญา ,วิธีพิจารณาความอาญา,กฏหมายลักษณพยาน และ งานสืบสวน เหมาะสมกับตำรวจสายงานป้องกันปราบปราบทุกระดับแล้ว