ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1704
ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

เห็นด้วยครับ

เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีนั้น ถือเป็นระดับนักบริหาร ผู้บริหารแล้ว จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริหาร และงานตำรวจในทุก ๆ งาน การที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้ จึงเห็นควรที่จะต้องมีการทดสอบความรู้ก่อน เพื่อเป็นการวัดขีดความสามารถ ว่าจะมีความพร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  และมีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมได้หรือไม่ หากผ่านการทดสอบได้    ก็ถือได้ว่ามีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าสถานีได้แล้ว