ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1688
ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

สำหรับงานด้านป้องกันปราบปราม หากมีความรู้ในงานสอบสวนประกอบด้วยแล้ว จะทำให้หน้างานของการป้องกันปราบปราม เช่น การตรวจสอบ ตรวจค้น การจับกุม ฯลฯ ก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมาก สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

จึงเห็นควรจัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน