ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1687
ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

เห็นด้วยกับการรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

เนื่องจากประสบการณ์การทำงานด้านสอบสวนที่ผ่านมา ตัวข้าฯ ได้ประสบปัญหาเรื่องจำนวนพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานจริงเป็นอย่างมาก เช่น ตำแหน่งพงส.ที่สถานีมี20 ตำแหน่ง แต่ตัวพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงมีเพียง 10 นาย เนื่องจากมีการขอช่วยราชการ หรือไปช่วยในหน้างานอื่น ทำให้พงส.มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก ต้องเข้าเวรสอบสวนเพียงคนเดียว รับทั้งหมดทั้งคดีอาญา จราจร พรบ.ฯ ประกอบกับจำนวนประชาชนผู้เสียหายมีจำนวนมาก คดีต่อคนก็มาก ผลเสียย่อมเกิดกับทุก ๆ ฝ่าย ทั้งตัวพงส., ประชาชนผู้มาแจ้งความ และตร. ก็เกิดความเสียหายไปด้วย การทำงานด้านสอบสวนไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง

จึงควรมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ให้จำนวนผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนจริง มีเพียงแต่ชื่อ ไม่มีตัวคนมาปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีการรับรองฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านงานสอบสวนที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว จะทุเลาลงได้เป็นอย่างมาก หากมีผู้ปฏิบัติหน้าที่จริงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับหน้างานแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนั้น ๆ

~~~ขอบพระคุณครับ~~~