ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1680
พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

เห็นด้วยครับ