ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1636
ร.ต.อ..บุญส่ง บัวอุไร
  1. การดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1ปี