ตอบกลับไปยัง: คุณวุฒิกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม/คุณวุฒิหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีงานสอบสวน

#1633
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

ประสบการณ์ +ความสามารถ