ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1625
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

เห็นด้วย