ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1615
พ.ต.ท.ณัฐพล ธรรมทินโณ

1..การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(specialist)เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น

2.การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ, สิทธิของ ผตหาฯและสามารถประสานงานกับบุคคลากร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ก็เพียงพอแล้ว