ตอบกลับไปยัง: คุณวุฒิกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม/คุณวุฒิหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีงานสอบสวน

#1614
พ.ต.ท.ณัฐพล ธรรมทินโณ
  1. คุณวุฒิและประสบการณ์ ตามสเปคเดิมที่ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามได้ทำงานในภาระกิจของความเป็นตำรวจที่ผ่านมาไม่ได้สร้างปัญญาให้กับประชาชนแต่อย่างใด
  2. ไม่ควรนำงานสอบสวนมาควบรวมไว้ในสายงานป้องกันปราบปราม เนื่องจากมีลักษณะงาน,ภาระงาน(Job description)ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งย่อมต้องใช้ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกันออกไป
  3. คุณวุฒิ รป.บ. ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) คงเทียบไม่ได้กับ คุณวุฒิ น.บ. หากจะใช้คุณวุฒิเป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติหรือความรู้ความสามารถแล้ว ก็ต้องกำหนดผู้มีคุณวุฒเดียวกัน(ไม่ยกเว้น รป.บ.ตร.ของ นรต.)ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดได้เหมือนกัน ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เหมือนที่ผ่านมาได้(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ม.4,27) **หาก นรต.ที่ได้คุณวุฒิ น.บ.มาภายหลัง จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ก็สามารถแต่งตั้งได้ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
  4. หัวหน้าสถานีตำรวจ มีภาระงานในการบริหาร เป็นหลัก จึงควรมีคุณวุฒิทางด้านการบริหารเป็นสำคัญ คุณวุฒิทางกฏหมายหรือนิติศาสตร์ รองลงมา ซึ่งควรแยกบทบาทในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่ตรวจสำนวนและเสนอรวามเห็นทางคดีกับ ผกก.หรือหัวหน้าสถานีออกจากกันให้ชัดเจน(ซึ่งควรระบุไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจ) ดังที่เคยกำหนดให้มี พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ ยศ พ.ต.อ.ซึ่งได้เจริญเติบโตมาจากพงส.มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการสอบสวน จนผ่านการประเมินให้ทำหน้าที่นี้ได้มาก่อน แต่ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไป(ไม่เข้าใจเหตุผล)ซึ่งควรนำกลับมาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีหัวหน้างานสอบสวนที่เป็นมืออาชีพจริงๆ และเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้าผู้บริหารสถานี ซึ่งมีอยู่มากมาย คล้ายๆ จะเป็นจ้าวกระทรวงหลายๆกระทรวงในเวลาเดียวกันอยู่นั่นเชียว