ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1607
ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

เห็นด้วย