ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1605
พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

เห็นด้วยกับการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง เพราะได้รู้ปัญหา แก้ปัญหา และปฏิบัติได้จริงเมื่อดำรงตำแหน่ง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่หากไม่อยู่ปฏิบัติจริงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย