ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1604
ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

เห็นควรพิจารณาถึงประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น