สายบังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช

ผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร

ผู้บังคับการ
กองอัตรากำลัง

พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง

ผู้บังคับการ
กองทะเบียนพล

พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ

ผู้บังคับการ
กองสวัสดิการ

พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน

ผู้กำกับการ
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานกำลังพล

พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ

ผู้กำกับการ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกำลังพล