สายบังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง

ผู้บังคับการ
กองทะเบียนพล

พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ

ผู้บังคับการ
กองสวัสดิการ

พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน

ผู้บังคับการ
กองอัตรากำลัง

พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน

ผู้กำกับการ
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานกำลังพล

พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน

ผู้กำกับการ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกำลังพล