สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน

ผกก.ฝอ.สกพ.

พ.ต.ท.พิษณุ กุศลศารทูล

รอง ผกก.ฝอ.สกพ.

รอง ผกก.ฝอ.สกพ.

พ.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจันทร์

สว.ฝอ.สกพ
งานธุรการและกำลังพล

พ.ต.ท.เกษมศักดิ์ ฉันทะศิริวิศาล

สว.ฝอ.สกพ.
งานการเงินและพัสดุ

พ.ต.ต.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง

สว.ฝอ.สกพ.
งานแผนและยุทธศาสตร์

พ.ต.ต.ศิรสิทธิ์ ทันศรี

สว.ฝอ.สกพ.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ปฏิบัติงาน กอ.รมน.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานธุรการและกำลังพล

พ.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจันทร์

สว.ฝอ.สกพ

ร.ต.อ.หญิง รชาภา ตั้งเศรษฐกร

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ต.ธนกฤษณ์ ศาสตร์ศิลป์

สว.ฝอ.สกพ

ร.ต.ต.หญิง ยี่สุ่น เลิศวิเศษแก้ว

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี เรืองพิมาย

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.ท.ปุณณเมธ คชพงษ์

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.ต.ภัทรพล เหล่าราช

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานงบประมาณและการเงิน

พ.ต.ต.หญิง สีริยา ไตรธนสมบัติ

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ท.หญิง ทิพวัลย์ อ่อนละออ

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ท.ปกรณ์พัฒน์ อารีรัชชกุล

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ส.ต.อ.หญิง มะลิวัลย์ เพชรทิม

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.อ.หญิง กานต์สินี ทองจันทร์

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานแผนและยุทธศาสตร์

พ.ต.ต.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.อ.วีรชาติ ราชราวี

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ส.ต.ท.ณพสิทธิ์ หาญโสต

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.ต.ศิรสิทธิ์ ทันศรี

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ต.สุรยุทธ หลวงพิทักษ์

รอง สว.ฝอ.สกพ.