โชว์ผลงาน “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ในรอบ 1 ปี
4 ต.ค., 2564

เปิดผลงาน 1 ปี ของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฝึกอบรมพัฒนา ใช้เทคโนโลยี ร่วมเสริมประสิทธิภาพ งานป้องกัน ปราบปราม ลดคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือ หน่วยงานต่างๆ ดึงประชาชน มีส่วนร่วม สร้างศรัทธา ไม่ทิ้งสวัสดิการเพิ่มคุณภาพชีวิตข้าราชการ เตรียมจัดแถลงใหญ่อีกครั้ง 2 ต.ค.นี้

วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

 

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

โดยผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2564 ด้านการพัฒนางานป้องกันปราบปราม ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการปฏิบัติ ได้มีการจัดการฝึกอบรมฯ มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 60 นาย ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 พ.ย. 63 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 63 รุ่นที่ 3 วันที่ 13-19 ธ.ค. 63 รุ่นที่ 4 วันที่ 6-11 ก.พ. 64 รุ่นที่ 5 วันที่ 27-2 ก.ค. 64 จากนั้นนำไปถ่ายทอดให้ความรู้

 

2.การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด รูปแบบใหม่ 3. โครงการปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปราม (SOP) และ Police 4.0 4.การปรับปรุงเครื่องแบบงานป้องกันปราบปราม  5.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานป้องกันปราบปราม 6.การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม 7.การอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 8.การจัดตั้งสถานีตำรวจย่อย 9.จัดทำโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง 10.โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ำ

 

โครงการนี้  มีผลสำเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะแรก ปี 2564 ภายใน 8 เดือน จำนวน 5,606 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิด 9,138 ตัว ปิดคดีอาชญากรรมบนท้องถนน 72 คดี ระยะ 2 ปี 2565 จำนวน 5,134 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องฯเพิ่มเติมอีก 8,710 ตัว

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี
โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

ส่วนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Police SMART Safety Zone 4.0) ระยะที่ 2 จะขยายไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 1 จังหวัด 1 พื้นที่ ยึดหลักการสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ประกอบด้วย1.CCTV 2.นวัตกรรมAi 3.ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS 4.จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC 5.แอปพลิเคชั่น 6.พันธมิตรภาคประชาชน (BIG SIX) 7.ความร่วมมือของตำรวจและประชาชน

 

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

ด้านการแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน) ผนึกกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู 1,483 ชุมชน เอ็กซเรย์ 567,571 คน พบสารเสพติด 16,515 คน เข้าบำบัด 16,349 คน ทำให้ยาเสพติดลดลง อาชญากรรมลดลง คืนคนดีสู่สังคม

 

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย การประสานความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสมรรถนะ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของโครงการ PEA Solar Hero Application ประหยัดไปได้ 30 % จากเดิม

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

การดูแลสวัสดิการตำรวจ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,927 ราย แก้ไขสำเร็จ 2,172 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,596 ราย วงเงินที่แก้ไขสำเร็จ 2,389,295,579 บาท ผลที่ได้รับ หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักวางแผนทางการเงิน เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม ไม่ถูกดำเนินคดี

 

การดูแลสวัสดิการตำรวจ บ้านพักสวัสดิการตำรวจ Police Complex การสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลายประโยชน์ใช้สอยในอาคารเดียว (สถานีตำรวจ พักอาศัย สำนักงาน พื้นที่สวัสดิการ) โครงการประกวดบ้านพักเพื่อดำเนินการตามนโยบายพัฒนาสวัสดิการด้านที่พักอาศัย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT รวม 53 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเฉพาะทาง 16 หลักสูตร หลักสูตรที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 13 หลักสูตร หลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 24 หลักสูตร สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของข้าราชการตำรวจเพื่อการพัฒนา PRIDE ดังนี้ ความเป็นตำรวจมืออาชีพ (Professional Police) ความอดกลั้น (Resilience) ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา (Developing Trust) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Enabling English of Other Languages Proficiency)ได้ผ่านการอบรม ระดับชั้นประทวน 50,118 นาย ระดับชั้นสัญญาบัตร 16,610 นาย รวม 66,728 นาย

 

ทั้งนี้ ​ผบ.ตร. จะมีการแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​ ในวันที่​ 2​ ต.ค.​ 2564​ เวลา​ 13.00 น. ที่ห้องศรียานนท์​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

แอปพลิเคชั่น แทนใจ

แอปพลิเคชั่น แทนใจ

1. แทนใจ (Tanjai) คือ อะไร? แทนใจ (Tanjai) คือ แอปสวัสดิการตำรวจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แทนใจเกิดจากการการปฏิวัติระบบกำลังพล จากระบบอนาล็อก สู่ ระบบดิจิตอล และเชื่อมต่อข่าวสารสำคัญถึงเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปแทนใจ ทั้ง ข่าวทันเหตุการณ์ สารจากผู้บังคับบัญชา สิทธิสวัสดิการ...

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ สกพ.

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ สกพ.

ตามนโยบายของ ผบช.สกพ. ประธานในการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจำ สกพ. โดยมีแนวทางให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ. มีรายได้จากอาชีพเสริมต่างๆ อาทิเช่น การขายสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นกลุ่มไลน์ , การจัดให้ สก....

โฆษกดีอีเอส และ โฆษก ตร. ห่วงคนไทยถูกซ้ำเติมจากข่าวปลอมโควิด

โฆษกดีอีเอส และ โฆษก ตร. ห่วงคนไทยถูกซ้ำเติมจากข่าวปลอมโควิด

โฆษกดีอีเอสฝ่ายการเมือง สรุปผลการมอนิเตอร์ข่าวปลอม ประจำวันที่ 15 ก.ค. 64 พบเรื่องเข้าเกณฑ์ตรวจสอบ 17 เรื่อง จับสัญญาณมือโพสต์ยังมุ่งซ้ำเติมสถานการณ์โควิด สร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความตื่นตระหนกให้ประชาชน นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น...

การรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561

การรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561

เว็บบอร์ดสร้างขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสอบถามในเรื่องต่างๆ โดยทุกคนสามารถตั้งคำถามและแสดงความเห็นได้จากนั้นจะมีมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมคำถามและตอบคำถามดังกล่าว ...