โชว์ผลงาน “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ในรอบ 1 ปี
4 ต.ค., 2564

เปิดผลงาน 1 ปี ของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฝึกอบรมพัฒนา ใช้เทคโนโลยี ร่วมเสริมประสิทธิภาพ งานป้องกัน ปราบปราม ลดคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือ หน่วยงานต่างๆ ดึงประชาชน มีส่วนร่วม สร้างศรัทธา ไม่ทิ้งสวัสดิการเพิ่มคุณภาพชีวิตข้าราชการ เตรียมจัดแถลงใหญ่อีกครั้ง 2 ต.ค.นี้

วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

 

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

โดยผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2564 ด้านการพัฒนางานป้องกันปราบปราม ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการปฏิบัติ ได้มีการจัดการฝึกอบรมฯ มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 60 นาย ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 พ.ย. 63 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 63 รุ่นที่ 3 วันที่ 13-19 ธ.ค. 63 รุ่นที่ 4 วันที่ 6-11 ก.พ. 64 รุ่นที่ 5 วันที่ 27-2 ก.ค. 64 จากนั้นนำไปถ่ายทอดให้ความรู้

 

2.การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด รูปแบบใหม่ 3. โครงการปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปราม (SOP) และ Police 4.0 4.การปรับปรุงเครื่องแบบงานป้องกันปราบปราม  5.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานป้องกันปราบปราม 6.การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม 7.การอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 8.การจัดตั้งสถานีตำรวจย่อย 9.จัดทำโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง 10.โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ำ

 

โครงการนี้  มีผลสำเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะแรก ปี 2564 ภายใน 8 เดือน จำนวน 5,606 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิด 9,138 ตัว ปิดคดีอาชญากรรมบนท้องถนน 72 คดี ระยะ 2 ปี 2565 จำนวน 5,134 จุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องฯเพิ่มเติมอีก 8,710 ตัว

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี
โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

ส่วนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Police SMART Safety Zone 4.0) ระยะที่ 2 จะขยายไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 1 จังหวัด 1 พื้นที่ ยึดหลักการสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ประกอบด้วย1.CCTV 2.นวัตกรรมAi 3.ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS 4.จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC 5.แอปพลิเคชั่น 6.พันธมิตรภาคประชาชน (BIG SIX) 7.ความร่วมมือของตำรวจและประชาชน

 

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

ด้านการแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน) ผนึกกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู 1,483 ชุมชน เอ็กซเรย์ 567,571 คน พบสารเสพติด 16,515 คน เข้าบำบัด 16,349 คน ทำให้ยาเสพติดลดลง อาชญากรรมลดลง คืนคนดีสู่สังคม

 

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย การประสานความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสมรรถนะ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของโครงการ PEA Solar Hero Application ประหยัดไปได้ 30 % จากเดิม

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

การดูแลสวัสดิการตำรวจ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,927 ราย แก้ไขสำเร็จ 2,172 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,596 ราย วงเงินที่แก้ไขสำเร็จ 2,389,295,579 บาท ผลที่ได้รับ หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักวางแผนทางการเงิน เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม ไม่ถูกดำเนินคดี

 

การดูแลสวัสดิการตำรวจ บ้านพักสวัสดิการตำรวจ Police Complex การสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลายประโยชน์ใช้สอยในอาคารเดียว (สถานีตำรวจ พักอาศัย สำนักงาน พื้นที่สวัสดิการ) โครงการประกวดบ้านพักเพื่อดำเนินการตามนโยบายพัฒนาสวัสดิการด้านที่พักอาศัย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว

โชว์ผลงาน "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" ในรอบ 1 ปี

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT รวม 53 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเฉพาะทาง 16 หลักสูตร หลักสูตรที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 13 หลักสูตร หลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 24 หลักสูตร สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของข้าราชการตำรวจเพื่อการพัฒนา PRIDE ดังนี้ ความเป็นตำรวจมืออาชีพ (Professional Police) ความอดกลั้น (Resilience) ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา (Developing Trust) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Enabling English of Other Languages Proficiency)ได้ผ่านการอบรม ระดับชั้นประทวน 50,118 นาย ระดับชั้นสัญญาบัตร 16,610 นาย รวม 66,728 นาย

 

ทั้งนี้ ​ผบ.ตร. จะมีการแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​ ในวันที่​ 2​ ต.ค.​ 2564​ เวลา​ 13.00 น. ที่ห้องศรียานนท์​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

ประกาศ แทนใจ

ประกาศ แทนใจ

(ประกาศ) แทนใจมีข่าวสารแจ้งให้ทุกท่านทราบ ท่านใดที่ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งผ่านหน่วยต้นสังกัด จะสามารถทราบผลการพิจารณาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันแทนใจ ดาวน์โหลดแอปได้แล้ววันนี้ผ่านทาง App Store ,Play store และ HUAWEI...

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 งดออกนอกพื้นที่เพื่ออวยพรผู้บังคับบัญชา ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ โควิด-19 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร....

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงานกาชาดทางออนไลน์ประจำปี 2564  ตามสโลแกน  “ช้อป ชม แชร์”

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงานกาชาดทางออนไลน์ประจำปี 2564 ตามสโลแกน “ช้อป ชม แชร์”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมงานกาชาดประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ และสามารถร่วมเล่นเกม สนุกๆ...

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อนุชา รมยนันทน์ รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง ผบก.ทพ. และข้าราชการตำรวจ สกพ....