หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
 

วิสัยทัศน์

        "มุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบบุคคลอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักความรู้ คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล