พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และพิธีปิดกีฬาภายใน สกพ. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กลับสู่หน้าหลัก