การมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัด

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

ของสำนักงานกำลังพล

วันที่ 20 ก.ย.๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สง.ผบช.สกพ. อาคาร ๑๙ ชั้น ๙

กลับสู่หน้าหลัก