ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ ให้กับราชการตำรวจในสังกัด กอ.รมน.
เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติราชการ
วันอังคารที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๒๕ ทว.

กลับสู่หน้าหลัก