ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานกำลังพลป ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
พลตำรวจโท ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาสัญญาบัตร ๑๐ (บร ๑๑)
วันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร.

กลับสู่หน้าหลัก