ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม กองการเงิน ชั้น ๑ อาคาร ๑๘ ตร.

กลับสู่หน้าหลัก