ประชุมมอบนโยบาย สำนักงานกำลังพล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร ๑๘ ชั้น ๑

กลับสู่หน้าหลัก