ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานกำลังพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๒๕ ทว.

กลับสู่หน้าหลัก