ประชุมมอบนโยบายและ รายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับสู่หน้าหลัก