โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๕

กลับสู่หน้าหลัก