หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
 

พันธกิจ

        ๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค และมีความเป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้

        ๒. จัดตำแหน่งและกำลังพลให้สอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๓. ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล โดยวางแผนกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา ความดีความชอบ และการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามระบบคุณธรรมอย่าง แท้จริง

        ๔. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

        ๕. ปฏิบัติการอื่นใด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล