การประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติิ
 

กลับสู่หน้าหลัก