โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

โดย พ.อ.นพ.พงค์ศักดิ์ ตั้งคณา

วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.