พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานกำลังพล ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กลับสู่หน้าหลัก