หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
ความเป็นมาของ สกพ. ตั้งแต่ช่วงแรก – ช่วงที่สอง

ช่วงแรก
      หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือทะเบียนพลกรมตำรวจนั้น เดิมเรียกว่า “กองปกครอง กรมตำรวจ” มีสถานที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย และต่อมากองปกครองได้ถูกยกเลิกไป ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจขึ้น การบริหารงานบุคคล หรือกำลังพล จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ มีแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลหรือกำลังพลอยู่ 3 แผนก คือ แผนกทะเบียนพล แผนกจัดกำลัง และแผนกประวัติ

      - พ.ศ.2541 พ.ร.ฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 โดยมาตรา 5 วรรคสอง กำหนดให้สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ตร.ก็ยังเป็นไปตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 - พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้ ตร.แบ่งส่วนราชการเป็น (๑) สง.ผบ.ตร. และ (๒) บช. โดยการแบ่งส่วนราชการเป็น บช.ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. และการ แบ่งส่วนราชการ เป็น บก.ให้ออกเป็นกฎกระทรวง สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ตำรวจดังกล่าว ส่งผลให้มีการปรับปรุง โครงการแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบัญญัติ ของกฎหมาย โดยปรับยุบหน่วยงานระดับ บช.ลง จำนวน 3 บช. ได้แก่ สกพ., สกบ. และ สนผ. และปรับหน่วย งานเป็นระดับ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เนื่องจากได้มีการ กระจายอำนาจการบริหาร จัดการไปให้กับ บช.ต่างๆ ดังนั้น ปริมาณงานด้าน การอำนวยการ และสนับสนุนที่ทั้ง 3 บช.รับผิดชอบอยู่จึงลดลง และ เป็นการจัดโครงสร้างฯ ในลักษณะ แบบราบเพื่อลดขั้นตอน การบังคับบัญชา ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สกพ.

ช่วงที่สอง
      พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. ทั้งนี้ กำหนดให้ สกพ.เป็น บช.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ กก. ๓ บก. และ ๑ กลุ่มงาน รายละเอียดตามผังโครงสร้างฯ ดังนี้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล