โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

กลับสู่หน้าหลัก