โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สกพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

กลับสู่หน้าหลัก