หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
 

บัญชีรายชื่อผู้บังคับบัญชาสำนักงานกำลังพล
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ถึงปัจจุบัน

ลำดับ

ยศ ชื่อ – ชื่อสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

พล.ต.ท.ไมตรี ชวลิตธำรง

๑๕ ต.ค.๒๕๓๒  –  ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

พล.ต.ท.อำนวย เพชรศิริ

๒ ต.ค.๒๕๓๕    –  ๒๔ ต.ค.๒๕๓๗

พล.ต.ท.นิรดม ตันตริก

๒๓ ม.ค.๒๕๓๗  –  ๒๔ ต.ค.๒๕๓๗

พล.ต.ท.ชาญชิต เพียรเลิศ

๔ ต.ค.๒๕๓๙    –  ๒๗ ม.ค.๒๕๔๐

พล.ต.ท.เหมราช ธารีไทย

๒ ต.ค.๒๕๔๑    –  ๑ ต.ค.๒๕๔๓

พล.ต.ท.กฤษณะ ผลอนันต์

๒ ต.ค.๒๕๔๓    –  ๙ ต.ค.๒๕๔๕

พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุปผาสุวรรณ

๓ ธ.ค.๒๕๔๕    –  ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖

พล.ต.ท.อเนก ทัศน์จันทร์

๑ ต.ค.๒๕๔๖    –  ๑๔ มี.ค.๒๕๔๗

พล.ต.ท.พรชัย พันธุ์วัฒนา

๑ ต.ค.๒๕๔๗    –  ๒๙ มิ.ย.๒๕๔๘

๑๐

พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธุ์

๗ ก.ย.๒๕๕๒  –  ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒

๑๑

พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

๒๕ พ.ย.๒๕๕๒  –  ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

๑๒

พล.ต.ท.ยงยศ นาคเฉลิม

๑ ต.ค.๒๕๕๓    –  ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

๑๓

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

๑ ต.ค.๒๕๕๕      – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ 

๑๔

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

๑ ต.ค.๒๕๕๗      – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ 

๑๕

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

๑ ต.ค.๒๕๕๘      – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐

๑๖

พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ

๑ ต.ค.๒๕๖๐      –  ปัจจุบัน

 

 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล