โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการตำรวจในสังกัต สำนักงานกำลังพล

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศณี่ปุ่น

 

กลับสู่หน้าหลัก