โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลกำลังพลของข้าราชการตำรวจ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สกพ.

วันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตร.